הנחות בארנונה:

הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של המועצה, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג - 1993 לתיקונים בחוק המבוצעים מפעם לפעם ובהתאם לצו הארנונה של המועצה המקומית קרית טבעון. תקנות אלו אומצו ואושרו במליאת המועצה.  

הנחיות כלליות: 

#  לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסדיר את חשבון הארנונה ע"ש מבקש ההנחה, המחזיק בנכס לצורך זה יש למסור למועצה את חוזה השכירות/רכישה של הדירה.
#  אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב קרית טבעון, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות הנחה בארנונה. 
# הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. 
# הנחה בארנונה ניתנת לשנה השוטפת בלבד. 
# תנאי בסיסי לקבלת הנחה למגורים הוא שהזכאי להנחה מתגורר בנכס. 
# הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד - הגבוהה מבניהם. 
# זכאי להנחה אשר החזיק בנכס במשך חלק של שנת כספים-ייהנה מהנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס. 
# נכס המשמש למגורים שניתנה בו הנחה בהתאם לזכאותו של המחזיק בנכס והמחזיק בנכס נפטר, ההנחה תבוטל.  


פרטים נוספים בנוגע להנחות בארנונה ניתן לקבל במוקד מחלקת הגבייה מיום ראשון עד חמישי בשעות 12:30-13:30  בטלפון: 04-9539292.   

פקס מחלקת גביה: 04-9539225.  

טופס זכאים להנחות בארנונה
יש לצרף אישור זכאות עדכני.

טופס חריגים להנחות בארנונה
יש לצרף אישור הכנסות לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר ופרוט חשבון עו"ש  לתקופה המקבילה.