הוועדה לתכנון ובניה - קרית טבעון

נמסרת בזו הודעה לפי סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור הנחיות מרחביות כלל עירוניות, אשר יחולו במרחב התכנון המקומי קרית טבעון.

  • עדכון ההנחיות המרחביות אושרו בוועדת משנה 20210010 מיום 16.11.2021.
  • ניתן לעיין בהנחיות המרחביות ובעבודות הפטורות מהיתר באתר הוועדה לתכנון ובניה בכתובת:   http://tivon.bartech-net.co.il/tikun101
  • רואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות, רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית – מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15,בנין ב', חיפה, טל 04-8633427  עם העתק לוועדה המקומית תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זו.
  • ההנחיות ייכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.

עידו גרינבלום – ראש המועצה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה