להלן פירוט הדוח מונגש
אופן המענה לבקשה:
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש - 13
הרשות מסרה את המידע באופן חלקי  - 2
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע - 0
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה - 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה - 0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים - 2
סה"כ -  17

עילות דחייה מרכזיות:
8(3) - לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות  - 2 - 100% מכלל הדחיות
סה"כ - 2 - 100%

אגרות:
סך האגרות שנגבו - 60 ש"ח.

חופש המידע 2020.pdf