אנשים בעלי תג חניה לנכה יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצות עבורם אזור חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם.

למי שנמצא זכאי לכך, הרשות המקומית תקצה מקום חניה אחד המתאים לצרכיו קרוב לביתו ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מהבית. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.

מי זכאי לחניה:

עיוור או אדם, אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה:

 • שדרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 • שהוא מוגבל בהליכה הזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
 • שהוא נכה, הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
במקרים מיוחדים, מי שנקבעה לו פחות מ-90% נכות עשוי להיות זכאי, בהתאם להחלטת הרשות המקומית
נכים מתחת לגיל 3 או מעל גיל 67 בעלי תג נכה ללא אחוזי נכות, חייבים להמציא לרשות המקומית חוות דעת רופא מומחה, בה תצוין בעייתם הרפואית המעידה על מוגבלותם בניידות
הזכאות אינה תקפה לנכה שיש ברשותו חניה פרטית


תהליך מימוש הזכות:

 • יש להגיש בקשה בכתב על גבי הטופס המצורף לוועדת התמרור המקומית במינהל ההנדסי, בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
 • הבקשה תובא לדיון בועדה של הרשות המקומית הדנה בפניות להקצאת מקומות חנייה לנכים. במקרה שבעל תג חניה לנכה שנקבעו לו פחות מ-90% נכות הגיש את הבקשה, הועדה שתדון בבקשתו תקבע האם הנסיבות מצדיקות את הקצאת מקום החניה עבורו, בהתחשב בחומרת נכותו ובמידת ההשפעה שיש לנכות על ניידותו.
 • במידה והועדה תאשר את הבקשה,  תשלח תשובה למבקש/ת. התמרור יוצב יחד עם לוחית מספר הרכב ע"י הרשות המקומית ועל חשבונה.
 • במידה והועדה לא מצאה לנכון לאשר את הבקשה תשלח תשובה למבקש/ת.

למילוי הטופס הדיגיטלי:
 

ליד מקום המגורים ובהתאם לחוק חניה לנכים, תשנ"ד - 1933

סטטוס (חובה) שדה חובה
מסמכים נדרשים:
 1. צילום אישור אחוזי נכות מאת רופא מוסמך עפ"י דין (ממשרד הבריאות / ביטוח לאומי / משרד הביטחון). 
  במידה שהמבקש מתחת לגיל 3 או מעל גיל 67 , יש להציג במקום הנ"ל חוות דעת רופא מומחה, בה תצוין הבעיה הרפואית המעידה על המוגבלות בניידות (בהתאם למפורט בדף ההסבר הנלווה). 
 2. במידה והמבקש בעלי הנכס יש לצרף נסח טאבו עדכני להוכחת הבעלות. 

  להוכחת בעלות

 3. במידה והמבקש מתגורר בנכס בשכירות יהיה עליו לצרף:
  א.

  ב.
במידה שהמבקש אינו הנוהג, יש להוסיף מסמכים כדלקמן:
 1. צילום דף תעודת זהות שבו מצוינת הקרבה המשפחתית וכתובתו של הנוהג ברכב (כתובת המגורים של הנוהג ברכב ושל הנכה צריכה להיות כתובת זהה). 
 2. צילום רישיון נהיגה של הנוהג ברכב. 
הצהרה, בחר אחד או יותר מהסעיפים מטה (חובה) שדה חובה
 • המקום הנ"ל ישמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי.
 • הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי במצב בריאותי וכו').
 • במידה שלא אזדקק למקום החניה, אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך בכתב לאלתר למנהל ההנדסה במייל [email protected] או בפקס 04-9931496
Browser not supported