על פי חוק חופש המידע התשנ"ח - 1988, לכל אזרח ישראל או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.
רשות ציבורית: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים על פי חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות. לתקנות חוק חופש המידע - לחץ כאן! 

את הפירוט  באתר משרד המשפטים ניתן למצוא כאן.

איזה מידע ניתן לקבל?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
למעט מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות ועוד… סעיפים המפורטים בחוק.

מי רשאי לבקש מידע?

כל תושב, תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

התעריפים לטיפול בבקשה למסירת מידע

אגרת בקשה לקבלת מידע – 20 ₪.
לתשלום דרך האתר של היחידה  הממשלתית לחופש המידע - לחץ כאן

אגרת טיפול תחושב לפי סך של 31 ₪ לכל שעת עבודה באיתור המידע, מיונו או טיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית.

אגרת הפקה של מידע תחושב לפי 0.20 ₪ לכך עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.55 ₪ לדיסק מחשב שנמסר.

אם המידע היה מוקלט, מוסרט או מצולם – יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.
במידה ועלות הטיפול באיתור המידע המבוקש, מיונו והפקתו יעלו על סך של – 153 ₪ יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו. תוצאות הבדיקה יועברו, ככל שהדבר ניתן ואפשרי במסגרת חוק חופש המידע.

*הערה: מידע שאדם מבקש אודות עצמו או מידע עבור זכאי לפטור, כמפורט בתקנות, פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 7 שעות עבודה (כולל).
בקשה למידע שהוא הנחיות מנהליות שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור לפי סע' 6(א) לחוק חופש המידע - פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול.

נהלים

  • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה.
  • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.·
  • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.
  • תשלום האגרות בטלפון 9539270 - 04

לטופס בקשה לקבלת מידע דרך אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע - לחץ כאן!

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע:

צהלה קובליו ידידיה
עוזרת מנכ"ל
04-9539206