המועצה המקומית קרית טבעון (להלן: "המועצה") רואה בקהילתיות ערך חשוב אותו יש לחזק ולהעצים. מתוך תפיסה  זו מציבה המועצה מעת לעת עגלות מזון בשטחים פתוחים בקרית טבעון, בהתאם לנוהל מסודר ומאורגן, תוך התחשבות בבעלי עסקים מקומיים, לרווחת תושבי היישוב ולהנאתם.

 1. מיקום: שני האתרים בהם ניתן יהא להציב עגלות מזון, בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות שיפורטו בהמשך הינם פארק הקטר בקרית חרושת ושכונת רמת טבעון.
 2. כל מפעיל עגלה יקבל היתר למקום אחד בלבד מן השניים המצוינים לעיל ויידרש להיתר עסק בו יוגדרו סוג המוצרים שימכרו, בהתאם להוראות סעיף 2א לחוק רישוי עסקים,תשכ"ח-1968.
 3. תוקף ההיתר: ההיתר יינתן לשנה קלנדרית אחת, החל מיום 26.3.2021 ועד ליום 25.3.2022.
 4. יובהר כי אין כל מחויבות להארכת ההיתר לתקופה נוספת.
 5. למועצה יש זכות להוסיף או לגרוע תנאים להיתר.
   

א. אופן בחירה

 1. הבקשות למתן היתר, ייבחנו בפני ועדה ייעודית, בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש.
 2. במתן ההיתר תינתן עדיפות לתושבי היישוב.
 3. מפעיל עגלה (להלן: "רוכל") יידרש להציג רישיון יצרן או רישיון עסק בתוקף ממפעל מזון שיספק את המוצרים שיימכרו בעגלה.
 4. על מפעיל העגלה לעמוד בהנחיות של מחלקת רישוי עסקים במועצה.

ב. הוראות כלליות

 1. המעוניין לקבל היתר להפעלת עגלת מזון ניידת (להלן: "רוכלות") יגיש בקשה למח' רישוי עסקים במועצה, בהתאם לטופס הנחיות והגשת בקשה לקבלת היתר לרוכלות (לחץ בקישור).
 2. בעגלת המזון ניתן יהיה למכור דברי מאכל מוכנים כגון: טוסטים, כריכים או מאפים, בכפוף להצגת רישיון יצרן או רישיון עסק של ספק המזון.
 3. רישיון הרוכלות יינתן לתקופה קצובה כאמור. המועצה אינה מתחייבת לחדש את היתר הרוכלות בתום התקופה הקצובה.
 4. על הרוכל להציב פח אשפה באתר הפעילות ולדאוג לפינויו ולניקיון שטח הרוכלות כפי שיוגדר לו בהיתר, בכל שעות הפעילות. למען הסר ספק, הפרה של הוראה זו עלולה לגרור קנס שיוטל על מפעיל העגלה, בהתאם לחוקי העזר של המועצה.
 5. הצבת שילוט תעשה אך ורק בהתאם להוראות חוק העזר של המועצה ובאישור המועצה.
 6. הפרת מחויבויות הרוכל בהתאם לנוהל, תהווה עילה לשלילת ההיתר לרוכל.
   

ג. איסורים ומגבלות

 1. ההיתר הוא אישי ואינו ניתן להעברה או להסבה.
 2. חל איסור להתחבר למערכות/תשתיות של הרשות, כגון: חשמל, מים ותאורה.