פינוי תושבים ממקום מגוריהם למקום זמני, כתוצאה מפגיעות אויב וסיכונים אחרים.
סעד ורווחה: שירותים אישיים וחברתיים לאוכלוסייה המפונה, הנתונה במצוקה סוציאלית, סיעודית, נפשית וחומרית.
חללים, תחנת ריכוז חללים, מקום בו תעשנה פעולות "זיהוי משלימות" והכנות לקבורה. 


לנושאי פס"ח משמעות מיוחדת בשל אופיים ההמוני והטיפול בבני אדם שנפגעו.

עקב היקפן ומורכבותן של משימות פס"ח, הוקמה במסגרת וועדת מל"ח מקומית, וועדת משנה לפס"ח, המורכבת מבעלי תפקידים בלעדיים לפס"ח, מבעלי תפקידים משותפים לוועדה ומבעלי-פקידים נוספים (גורמי-חוץ) קרי: משטרת ישראל, כב"א, מד"א, פיקוד העורף, ביטוח לאומי ועוד.

תפקידיה העיקריים של הוועדה:

1.טיפול במפונים – קליטת אוכלוסייה שנאלצה לפנות בתיה, עקב אירועי החירום, במקומות מגורים חלופיים זמניים ואספקת צרכי היסוד. 
2.הכנה, ארגון והפעלת מתקנים לקליטת אוכלוסייה. 
3.תכנון, הכשרה והדרכה של כוח אדם לביצוע המטלות. 
4.מסירת הודעות למשפחות, טיפול בחללים האזרחים בשעת חירום, זיהוי וקבורה.
5.תכנון אמצעים לביצוע המטלות.

מערך פס"ח ברשות כולל את המרכיבים העיקריים הבאים:

מתקנים בהם נכללים, בין היתר, מרכזי השהייה / פינוי שנועדו לשמש כמקומות מעבר ארעיים בהם מוגשים סעד נפשי וחומרי ראשוני למפונים מחוסרי קורת-גג, שביתם נפגע באירוע חירום. מדובר בתקופה קצרה (כיממה), טרם העברתם למרכזי קליטה שנועדו לקלוט מפונים ולספק להם מקום מגורים זמני, סידור, כלכלה ושירותי-עזר בסיסיים עד למציאת חלופת דיור בעבורם או עד לחזרתם לביתם, או העברתם לקרובי משפחה, או למקומות אחרים.

בנוסף קיימים מרכזי קליטה ארציים, שאינם עירוניים, ובעת הצורך מתקנים אלו משמשים כעתודה ארצית לקליטת מפונים