טופלו שתי פניות שהופנו לממונה על יישום חוק חופש המידע – עדנה פרידמן. 
הפונים התבקשו לשלם בקופת המועצה בגין אגרת חופש המידע, אך הם סרבו. בזאת תם הטיפול בפנייתם. 
כל הפניות הנ"ל נענו בפרק זמן קצר מאוד {עד שבוע מיום הפניה}. 

תמצית דוחות כספיים לשנת 2015