טופלו שתי פניות שהופנו לממונה על יישום חוק חופש המידע. 
הפונים התבקשו לשלם בקופת המועצה בגין אגרת חופש המידע, אך הם סרבו. בזאת תם הטיפול בפנייתם. 
כל הפניות הנ"ל נענו בפרק זמן קצר מאוד {עד שבוע מיום הפניה}. 

תמצית דוחות כספיים לשנת 2015