פירוט דוח פניות לשנת 2017 לממונה על יישום חוק חופש המידע  
להלן פירוט הדוח מונגש

אופן המענה לבקשה:
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש - 6
הרשות מסרה את המידע באופן חלקי  - 2
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע - 0
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה - 1 
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה - 0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים - 0
סה"כ - 9 

עילות דחייה מרכזיות:
8(5) - המידע נוצר בידי רשות אחרת - 1 - 50% מכלל הדחיות
14 - החוק אינו חל - 1  - 50% מכלל הדחיות
סה"כ - 2 - 100%

זמן טיפול: 
לא עלה על 15 יום  - 2 - 25%
בין 16-30 יום  - 6  - 75%
סה"כ - 8 - 100%

אגרות: 
סך האגרות שנגבו- 140 ש"ח.

  • תמצית דוחות כספיים 2017
  • רשימת העמותות הנתמכות לשנת  2017