קול קורא לבעלי עסקים מקומיים להירשם במאגר העסקים של המועצה המקומית קרית טבעון


1.    כללי


1.1    במסמך זה:
1.1.1    "המועצה" - המועצה המקומית קרית טבעון,
1.1.2    "עסק/ ספק מקומי" –שמצוי בשטח השיפוט של המועצה
1.1.3    "עסק" – לרבות עוסק פטור
1.1.4    מאגר העסקים – הנ"ל מתייחס למאגר מקומי שאותו מבקשת המועצה להקים, ואינו מהווה תחליף לספר ספקים לעניין מכרזי זוטא על פי צו המועצות המקומיות. 
1.2    המועצה מבקשת להקים ולנהל רשימה של עסקים מקומיים בתחומי עניין שונים (כמפורט בקישור הרשמה לאתר המועצה https://www.ktv.org.il/business  ) 
1.3    המועצה תפנה מפעם לפעם אל העסקים הכלולים ברשימה  ותבקש מהם להגיש הצעות מחיר לאספקת מוצרי טובין בהתאם לדרישת המועצה.
1.4    מליאת המועצה אישרה בישיבתה מחודש 05/2021 , מתן עדיפות להצעת מחיר עד לסכום הפטור ממכרז אשר מעודכן מדי חודש על ידי משרד הפנים, בשיעור של עד 5%  מעל ההצעה הזולה ביותר.
1.5    למען הסר ספק, מובהר כי העדפת הספק המקומי תהיה תקפה רק מול הצעות מחיר שהוגשו על ידי ספקים לא מקומיים.
1.6    ההחלטה תקפה עד לשנת 2023 בלבד, ותיבחן שוב לקראת סיום תוקפה.
1.7    מתן עדיפות מתייחס הן בהזמנות רכש טובין והן בהזמנות לאספקת שירותי עבודה למיניהן. 
1.8    המועצה תפנה מפעם לפעם אל הספקים הכלולים ברשימה להגיש הצעות מחיר. המועצה אינה מתחייבת לפנות בכל הצעה לכלל הספקים הרשומים ברשימה. 
1.9     המועצה תהא רשאית לבקש הבהרות, השלמות של פרטים או מסמכים, תוספות או שינויים מספק   מסוים או מכל הספקים בכל שלב שלפני קבלת החלטה על בחירתה הסופית בספק כזה או אחר.  

2. הגשת בקשה להיכלל ברשימה

2.1 ספק המעוניין להצטרף לרשימת העסקים, נדרש להירשם באמצעות הטופס המקוון - כאן!
2.2 את הבקשה ניתן להגיש רק בדרך שפורסם לעיל, ובכל עת. 

3. הוראות כלליות 

3.1 אין בהודעה זו, כדי לחייב את המועצה לרכוש את הטובין האמורים או חלקם. 
3.2 בבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות במייל בלבד אל מנהלת מחלקת רכש וגיוס משאבים, שירן אבוטבול בכתובת: [email protected]