לפניך כל המידע הנחוץ לצורך קבלת רישיון להפעלת עסק: 

אזרח המבקש לפתוח עסק, מומלץ לפני חתימת חוזה לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לבדוק תנאים מוקדמים לפתיחת העסק, כדלקמן:
אישור פתיחת עסק על פי תוכנית בנין ערים, גודל העסק על פי תקנות משרד הבריאות וכד'. 

התקנות המחייבות הן אלו הנמצאות בתוקף ביום פתיחת העסק, ולכן מומלץ להתעדכן מדי פעם בתקנות ובשינויים הקשורים לסוג העסק שלכם. לקבלת מידע נוסף והבהרות ניתן לפנות למחלקה לרישוי עסקים. 

לטופס בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני לחץ כאן

מי צריך רישיון עסק? 

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח –1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון לפתיחתו וניהולו. 

מטרות חוק רישוי עסקים: 

- איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים
- מניעת מפגעים ומטרדים
- קיום דינים הנוגעים לתכנון ובנייה
- קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות
- מניעת סכנה לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
- בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
- מניעת סכנה של מחלות בעלי חיים
- מניעת זיהום מקורות מים בחומרים מסוכנים 

רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלים של העסק, לפתיחתו וניהולו בהתאם לתנאים, חוקים ותקנות, הקיימים בחוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו. התהליך לקבלת הרישיון מתמשך לעיתים מספר חודשים, מאחר והדבר קשור בקבלת אישורים והסכמתם של גורמים רבים ומן הסכמה מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות הגורמים השונים. אי ביצוע הדרישות יגרור הוצאת סירוב למתן הרישיון ופתיחה בהליכים משפטיים.
רישיון העסק הוא אישי וניתן אך ורק לבעל העסק/או מפעיל העסק הרשום על שמו, הרישיון ניתן לעסק ולא למבנה. הרישיון אינו ניתן להעברה לא למבנה אחר, ולא על שם בעל עסק אחר. 

סגירת עסק מחייב הודעה בכתב.
עסק מכל סוג שהוא – המוגדר בצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשנ"א –1995, לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברישיון. לדוגמא: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, בתי מלאכה, בתי חרושת למוצרי מזון, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, כל מחסן מעל 50 מ"ר, כל חנות מעל 500 מ"ר, אירועים תחת כיפת השמיים, קייטנות/ מחנות קיץ ועוד. 

פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים 

  מדוע חייבים ברישיון לניהול עסק ? 

לכל מבנה יש תכנית והיתר בניה מפורטים המגדירים השימושים המותרים בו. 

קיימים בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון וההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור. לדוגמא: קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי הייצור שלהן דרושים אמצעים למניעת מפגעים בריאותיים, על מנת להבטיח מוצר על פי האישור והתקן ליצורו. 

הרישיון מאשר, כי אכן נעשו, סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק. 

  נושאים נוספים המחייבים בעדכון והגשת בקשה חדשה 

כל שינוי שחל בעסק טעון רישוי. ולא רק בית עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו.
שינויים שמחייבים בהגשת בקשה חדשה: תוספות או צמצום שטח, שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים, תוספת או צמצום סוגי עיסוקים, שינוי בעלות: תוספת או יציאת שוטף, העברת בעלות וכו' 

  הנחיות להגשת הבקשה לרישיון עסק 

הגשת הבקשה כוללת 6 חלקים והם: 

1. פרטים אישיים (טופס בקשה לרישיון עסק/היתר זמני) – פרטי העסק המיועד ופרטי בעל העסק.
2. תרשים הסביבה (ב-4 עותקים) - התרשים יהיה בקנה מידה 1:1250 או 1:2500. בתרשים יש לסמן בקו מדגיש את מספר החלקה בה מצוי העסק וכיוון צפון. 

3. תכנית העסק (ב-4 עותקים) - תכנית העסק תהיה בקנה מידה 1:150, לפחות עם 2 חתכים אורך ורוחב בקנה מידה 1:150.  

  • יש להעביר חתך דרך השירותים, קירות העסק.  
  • בעסק שיש גלריה או חלוקה כלשהי לגובה, יש להציגם בחתך. 
  • אין להשחיר קירות שאינם שייכים לעסק , וחלקים שלא שייכים לעסק לציין עליהם "לא שייך לעסק". 

      אוורור 

  • חישוב שטחים ואוורור - יש לסמן בתכנית פירוט של כל שטחי העסק (מטבח, מחסן, משרד, אולם מכירה, שירותים וכד').  
  • חישוב האוורור יעשה על ידי חלוקה של יחס החלונות לרצפה ולציין אם יש אוורור מאולץ (מכני על ידי ונטות לדוגמה). 
  • שטח החלונות צריך להיות ביחס של שמינית משטח הרצפה. במקרה של חוסר אוורור טבעי, יש להשלים את האוורור באמצעים טכניים ביחס תחלופה כנדרש בחוק. 

4. העתק מתעודת זהות של בעל העסק.
5. מספר חברה ומורשיי חתימה.
6. העתק מחוזה השכירות.