הקדמה

בית הספר המשלב "מיתרים טבעון" הינו בית ספר ציבורי, תחת פיקוח החינוך הממלכתי-דתי של משרד החינוך.
בית ספר מחנך לזהות יהודית ולחיים משותפים בחברה הישראלית.
תלמידי בית הספר מגיעים מבתים בעלי אופי מגוון,  דתיים ושאינם דתיים.

הרשמה לבית הספר עבור תושבי קרית טבעון, אינה תלויה בכתובת המגורים בישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת.
בה"ס מיתרים מהווה בית ספר "עוגן" לתלמידי גן יבנה בלבד (גן מזין).
בין שאר המבקשים להשתבץ בביה"ס "מיתרים", שאינם מהגן המזין, תערך הגרלה על בסיס פרמטרים שמפורטים בחוברת הרישום באתר המועצה.

חשוב:

  • הורים אשר לא ישלימו את כל הטפסים הנדרשים עבור רישום לבית ספר מיתרים יאבדו את זכותם להשתתף בהגרלה וילדם ישובץ עפ"י אזור רישום או עפ"י שיקולי המערכת
  • הורים אשר לא יבצעו רישום בתקופת הרישום ( 23.1.23-12.2.23) יאבדו את זכותם להשתתף בהגרלה וילדם ישובץ על פי שיקולי המערכת. אין המועצה מתחייבת לדון בבקשות או לקבל בקשות שיוגשו לאחר תקופת הרישום

תקופת הרישום לשנה"ל תשפ"ד לכיתות א' הסתיימה. רישום שיבוצע לאחר תאריכים אלו לא ייתקבל


תושבי חוץ

תתאפשר עקרונית הרשמה לתושבי חוץ (בתקופת הרישום בלבד!), אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב, ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו.
גם במקרים של אחים ממשיכים תינתן העדיפות לאחים ממשיכים תושבי קריית טבעון.
קבלת תלמידים שאינם תושבי קריית טבעון לבית הספר תעשה על בסיס שיקולי הרשות והמחויבות של מועצת טבעון לתת מענה לתושביה, כמו כן על בסיס פרמטרים המופיעים בחוברת ההרשמה הנמצאת באתר. זאת בכפוף לאישור של הרשות בה מתגורר התלמיד לאישור לימודי חוץ. ההחלטה תימסר רק לאחר סיום תהליכי השיבוץ והערעורים ברשות במהלך חודשי הקיץ ולכל המאוחר ב - 20 לחודש אוגוסט שנה"ל זו. לפיכך, אנו ממליצים להירשם למוסד חינוכי ברשות בה מתגורר/ת התלמיד/ה על מנת להבטיח מקומו/ה לשנת הלימודים הבאה.