רכש

1.  רכישה ואספקת טובין למוסדות המועצה
2.  סיוע לגזבר המועצה בגיבוש מדיניות הרכש

גיוס משאבים 

טיפול בקולות קוראים, גיוס תרומות וגיוס תקציבים אל מול משרדי ממשלה

שירן קסטיאל אבוטבול
מנהל רכש וגיוס משאבים
04-9539255
נועה ארז נתנאל
אחראית רכש
04-9539276