אוכפים ונאבקים בעבירות בנייה בקרית טבעון


הוועדה לתכנון ובניה בקרית טבעון באמצעות תובע המועצה עו"ד עודד רומנו אכפו לאחרונה מספר עבירות בתחום חוק התכנון והבנייה.
לדברי מהנדסת המועצה אדר' אסנת ברנדס-ברש, הוועדה פועלת לפי מדיניות אכיפה המפורסמת באתר הוועדה, ובראש סדר העדיפויות בניה שלא כדין, שימושים חורגים (מתכנית/מהיתר)  ופיצולי דירות בהיותן עבירות המשפיעות ישירות על המרחב הציבורי ועל הציבור. תודה למנהל האכיפה בוועדה שלומי מלול על עבודה מאומצת ויסודית.
1.    פיצול דירות 1 : תושב פיצל את ביתו ליחידות משנה ועשה בהן שימוש לצרכי מלונאות ואירוח. הוועדה הוציאה צו כניסה למקרקעין באישור בית משפט לשם ביצוע ביקור פיקוח בנכס. לאחר הביקור בנכס, נימצא כי אכן ישנן עבירות של בנייה ללא היתר, ושימוש בניגוד להיתר והתוכנית החלה. בהתאם, נמסרה לתושב התראה לפני מתן קנס מנהלי. בה הוזהר התושב כי הוועדה עתידה להטיל עליו קנס בסכום כולל של 70,000 ₪. התושב הגיע להסדר עם הוועדה על הריסה מידית של חלקי הבניה שאין אפשרות לאשרן, אגב הפסקת מידית של השימוש האסור, וקידום בקשה בלוח זמנים תחום וקצר, לאישור בדיעבד של עבודות הבנייה האסורות, שיש פוטנציאל להכשירן. סוכם עם התושב, כי ככל שיופרו תנאי ההסדר, יוטל הקנס המנהלי. 
2.    פיצול דירות 2 : תושבת ביצעה עבירת בנייה של תוספת שטח לביתה ופיצול הנכס כך שהתווספה לנכס יחידת דיור נוספת. הוצאה לתושבת התראה טרם הטלת קנס מנהלי, בסכום של 25,000 ₪. בעקבות ההתראה, פנתה התושבת לוועדה והודיעה על רצונה להכשיר את הבנייה והפיצול. הוועדה נעתרה לבקשה לעכב את הטלת הקנס, בתנאים שלהלן: הפסקה מיידית של השימוש ביחידה המפוצלת, פירוק אלמנטים ביחידה המפוצלת המאפשרים את השימוש בה (כגון מטבח מקלחת ושירותים), הסכמת התושבת לביקורי פיקוח ככל שיידרשו לשם וידוי עמידתה בתנאים דלעיל, והתחייבות התושבת להגשת בקשה להיתר בנייה בלוח זמנים תחום. התושבת התחייבה לתנאים אלו. כל עוד תעמוד בתנאים, ויוצא היתר בנייה לתוספת הבנייה ולשימוש המפוצל בלוח הזמנים שנקבע, תעוכב הטלת הקנס.
3.    פיצול דירות 3: תושב ביצע עבודות בנייה בקומות עמודים בביתו, לשם הכשרת שתי יחידות נוספות, כל זאת ללא היתר בנייה. בשים לב לבנייה הטרייה, הוצא צו הריסה מנהלי לבנייה שבוצעה. לאחר תיאום עם משטרת ישראל של ביצוע הצו, הבין התושב כי ייטב אם יבצע  את ההריסה בעצמו, ואכן כך הוא עשה. הדבר יביא לסגירת תיק החקירה, ללא הטלת קנס.
4.    בנייה ללא היתר- 1: תושב ביצע בניה בלא היתר של גדרות, שערים, סככות, קירוי פח נוסף על גג קיים, ומיסעה בחלק המגרש הגובל בשטח ציבורי, ובשטח הציבורי. נמסרה לתושב התראה לפני מתן קנס מנהלי בסכום כולל של 87,500 ₪, ומתן ארכה של 30 ימים להריסת הבניה טרם הטלת הקנס. התושב פעל להריסת הבניה האסורה.
5.    בנייה ללא היתר - 2: תושב ביצע עבודות בניה בלא היתר של סגירת קומת עמודים והכנה לפיצול הנכס לשתי יחידות דיור. כנגד התושב הוצא צו הריסה מנהלי להריסת העבודה האסורה שביצע. הועברה דרישה למתן סיוע לצו ההריסה למשטרת ישראל. הפעולה משותפת של המשטרה והוועדה המקומית גרמה לתושב לבצע הריסה עצמית של הבנייה האסורה, והבנייה הותאמה להיתר.

ראש המועצה עידו גרינבלום: "שמירה על חוקי התכנון והבנייה והטיפול בפיצולי דירות מיועדים לשמור על האינטרסים של הכלל. פיצול דירות יוצר עומס על התשתיות ברחוב, מצוקת חניה, מכפיל את כמויות האשפה ברחוב ועוד. בנוסף, מניעת השתלטות של תושבים פרטים על שטחים ציבוריים שומרת על השטחים האלה עבור כלל התושבות והתושבים בקרית טבעון לכן נמשיך במדינות של אכיפה ושמירה על החוק".