הופקדה תכנית המתאר הכוללנית לקרית טבעון


הופקדה תכנית המתאר הכוללנית לקרית טבעון
התכנית הוכנה במשך כשנתיים וחצי ובהכנתה לקח חלק צוות גדול של בעלי מקצוע שונים בתחומי התכנון;  האדריכלות, הנוף, התנועה והתחבורה, הכלכלה השימור ועוד

בשעה טובה, פורסמה להפקדה  תכנית המתאר הכוללנית לקרית טבעון.
מהי תכנית מתאר כוללנית?
תכנית המתאר הינה מסמך סטטוטורי (חוקי) המכתיב מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים בנושאים בעלי היבט פיסי בתחום היישוב, לטווח של כ- 20 השנים הבאות (שנת היעד - 2040). כפי שעולה משם התכנית, זוהי תכנית מתארית, הבוחנת ומתווה כיווני פיתוח עתידיים לכלל היישוב ולא עוסקת באופן ספציפי במגרש הבודד.
התכנית קובעת סוגיות מכריעות בעתידו של היישוב כמו: גודל האוכלוסייה העתידי, אופי הבינוי - צפיפות וגובה הבנייה, מיקום וכמות שטחי תעסוקה, ייעודי קרקע לתחומים שונים ביניהם מוסדות ציבור, פתרונות תחבורה שונים, מגורים ומסחר. סוגיות אלה הן בעלות משמעויות נרחבות המשפיעות ישירות על איכות חייהם של תושבי היישוב.
התכנית הוכנה במשך כשנתיים וחצי ובהכנתה לקח חלק צוות גדול של בעלי מקצוע שונים בתחומי התכנון;  האדריכלות, הנוף, התנועה והתחבורה, הכלכלה השימור ועוד.
התכנית לוותה באופן הדוק על ידי ראש המועצה, חברי מועצה ומשרד מהנדס המועצה.
כזכור, בשלהי שנת 2015  נערכו מספר מפגשים של  שיתוף ציבור בנושא, יוזמה משותפת של המועצה המקומית וצוות התכנון, בראשות משרד לרמן אדריכלים ומתכנני ערים, כשלב מקדים להכנת התכנית.
להלן מקצת מתוצאות הסקר עליו השיבו 286 תושבים: 46% הקנו חשיבות רבה למערך שירותי ציבור עם דגש על חינוך איכותי. 65% מהמשיבים נתנו חשיבות לשמירה על צפיפות נמוכה ושפה עיצובית המאפיינת את טבעון הוותיקה ועוד 31% הדגישו את החשיבות של יצירת מגוון אפשרויות דיור. 35% מעוניינים בפיתוח ושדרוג מתון של מסחר ותעסוקה בתוך טבעון ועוד.
אישור תכנית מתאר כוללנית הינה בסמכות הוועדה המחוזית ולכן, לאחר אישורה של התכנית בוועדה המקומית הועברה התכנית לוועדה המחוזית להמשך בחינה והערות של הוועדה המחוזית ושל משרדי הממשלה השונים.
משהוטמעו התיקונים, השינויים, השלמות והתוספות, החליטה הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית לעיון והערות הציבור.
מהות רעיון ההפקדה לעיון הציבור הינו כי כל אדם הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. ולוועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון,   קרית טבעון 36100 טלפון: 04-9539210/209
עם תום תקופת ההפקדה תדון הוועדה המחוזית בהשגות שתתקבלנה מן הציבור ולאחר דיון, החלטה והטמעה של שינויים, תאושר התכנית.  אישור התכנית יקנה לתכנית מעמד סטטוטורי (חוקי) והמועצה והתושבים יהיו מחויבים לפעול על פיה.
 
ניתן לעיין בתכנית באתר האינטרנט של מנהל התכנון (לחץ כאן)!
 

מהנדס המועצה מריוס ראפ:  "הוועדה המקומית קרית טבעון הינה ועדה מוסמכת ואישור תכנית מתאר כוללנית הינו נדבך נוסף בביסוס העצמאות התכנונית שלה. הליך התכנון היה מרתק וסוגיות של פיתוח נדרש אל מול שימור צביון הישוב היו בבסיס כל דיון והחלטה."